Privacyvoorwaarden

Privacy Statement Gemeente De Schuilplaats

 

Gemeente De Schuilplaats neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Wie is Gemeente De Schuilplaats?

Gemeente De Schuilplaats is een kerkgenootschap gevestigd in Culemborg.

De samenkomsten op zondag worden gehouden in het:

"KWC" (Koningin Wilhelmina College) Beethovenlaan 1 te Culemborg.

Het postadres is: Postbus 92, 4100 AB Culemborg

 

Website, foto’s en video’s

Persoonsgegevens van gemeenteleden worden alleen op de website gepubliceerd wanneer dit nuttig is voor uitoefening van de functie. Hierin wordt geprobeerd een zorgvuldige afweging te maken.

Foto’s en video’s van kerkelijke activiteiten kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden op de website of sociale media pagina’s van Gemeente De Schuilplaats. Gemeenteleden en vaste bezoekers worden hierover vooraf geïnformeerd en kunnen het aangeven als zij dit niet wensen.

Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van foto’s en video’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto/video en hoe individuele personen erop staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kun je altijd bezwaar maken tegen plaatsing.

Te plaatsen foto’s en video’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

 

Bezwaar

Wanneer je bezwaar hebt tegen een geplaatste foto waarop je zichtbaar bent, dan kun je dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door ons een e-mail te sturen. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van het portal.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, IP-adres, bezoek van onze website en mijn.deSchuilplaats.org.

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen.

 

Ledenadministratie

In onze ledenadministratie houden we bij wie er lid en vaste bezoeker van Gemeente De Schuilplaats is. We houden verschillende persoonsgegevens bij om je te kunnen informeren over ons werk en activiteiten.

 

Nieuwsbrief

Je kan je bij ons aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief die via e-mail wordt verspreid. Als je deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen dan kun je dit per e-mail kenbaar maken.

 

Privacy Waarborg

Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de AVG beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Gemeente De Schuilplaats zijn vastgelegd, kun je deze bekijken door in te loggen op mijn.deSchuilplaats.org account. Heb je geen account? Dan kun je per e-mail een verzoek tot inzage doen bij Gemeente De Schuilplaats.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Gemeente De Schuilplaats door het sturen van een e-mail.

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Gemeente De Schuilplaats te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Via je Mijn Schuilplaats account kun je je eigen gegevens afschermen c.q. onzichtbaar maken voor anderen. De gegevens blijven echter wel beschikbaar in onze ledenadministratie.

 

Recht van bezwaar

Als er een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Gemeente De Schuilplaats of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Recht op verwijdering

Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Gemeente De Schuilplaats te verkrijgen. Gemeente De Schuilplaats zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op die manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming nodig is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Gemeente De Schuilplaats daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Gemeente De Schuilplaats

Een verzoek kan per e-mail verstuurd worden naar Gemeente De Schuilplaats.

Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat Gemeente De Schuilplaats een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Gemeente De Schuilplaats je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Daarnaast kun je ook:

 

Klacht indienen bij de AP

Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens zolang als nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en daarnaast om een redelijk operationeel functioneren uit te kunnen voeren.

 

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze diensten zoals Mijn Schuilplaats schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken samen met kerkSPOT en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht vanuit Gemeente De Schuilplaats. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten opgesteld.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

 

Links

Op de website van Gemeente De Schuilplaats zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Gemeente De Schuilplaats is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

 

Contact

Als je vragen en/of reacties hebt naar aanleiding van deze privacy verklaring of je wilt gebruik maken van je rechten dan kun je contact opnemen via het volgende e-mailadres: secretariaat@deschuilplaats.org.