Wat geloven wij

Gods Woord
We geloven in de Bijbel als het onfeilbare Woord van God.

Drie-enig God
We geloven in een Enig God, die Zich openbaart als God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Vergeving
We geloven in vergeving en reiniging van zonden, door het kostbare bloed van Jezus Christus.

Wedergeboorte
We geloven in de noodzaak van bekering en daarmee de door God geschonken wedergeboorte.

Waterdoop
We geloven in de noodzaak van de Bijbelse waterdoop door onderdompeling op grond van het persoonlijk geloof in Jezus Christus.

Doop in de Heilige Geest
We geloven in de doop in de Heilige Geest, waardoor de uitingen van de Geest, de genadegaven en de bedieningen kunnen gaan functioneren.

Gaven van de Heilige Geest
We geloven in de kracht van de Heilige Geest en streven naar de gaven van de Heilige Geest die aan de gemeente van Jezus Christus gegeven zijn.

Genezing
We geloven in Goddelijke genezing, op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus, die niet alleen onze zonden, maar ook onze ziekten op Zich heeft genomen.

Bevrijding
We geloven in de bevrijding van gebondenen op grond van de autoriteit in de naam van Jezus Christus, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde.

Eeuwig leven
We geloven dat een ieder die het offer van de Here Jezus Christus heeft aangenomen niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft in vreugde met God.

Heilig Avondmaal
We geloven in de noodzaak van de viering van het Heilig Avondmaal, waarmee we de dood van de Here gedenken én verkondigen totdat Hij weer komt..

Wederkomst van Jezus
Wij geloven in de terugkeer van Jezus om als Koning in heerlijkheid te heersen.

Grote opdracht
We geloven in de grote opdracht die de Here Jezus ons heeft gegeven namelijk om het evangelie bekend en zichtbaar te maken en Gods Koninkrijk in Culemborg, de Betuwe, en de wereld uit te leven.

Positie van Israël
We geloven dat de Gemeente van Jezus Christus haar wortels heeft in het Bijbels Joodse volk en dat er zegen rust in het liefhebben en zegenen, eren en respecteren van het Joodse volk en het toebidden van de vrede aan Jeruzalem. God heeft Israël niet verstoten, noch heeft de gemeente Israël vervangen, maar dat de gelovigen uit de volken door Jezus Christus mede-erfgenamen zijn geworden van de belofte.